E-rejestracja

Program do gabinetu lekarskiego – program dla przychodni

 

E-rejestracja to program dla mniejszych przychodni, a także dla pojedynczych gabinetów lekarskich, umożliwiająca elektroniczną rejestrację wizyty, współpracująca z systemem teleinformatycznym mMedica o spełniająca wszelkie wymogi Ministerstwa Zdrowia. System jest w pełni kompatybilny z terminarzem i harmonogramami zdefiniowanymi w mMedica, a także gwarantuje możliwość określania, które terminarze będą dostępne online, a które jedynie w rejestracji tradycyjnej. W czasach, kiedy każdy posiada dostęp do internetu w swoim smartfonie koniecznym jest udostępnienie możliwości rejestracji online. Jest to znacznie szybsza i wygodniejsza forma rejestracji niż kontakt telefoniczny. Czas oszczędzają nie tylko pacjenci, ale także gabinety lekarskie oferujące rejestrację do lekarza online – praca osoby umawiającej i nadzorującej terminy wizyt staje się znacznie prostsza.

Rejestracja mMedica

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia1), system rejestracji elektronicznej wizyt spełnia następujące wymagania:

 1. powiadamiania świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty;
 2. monitorowania przez świadczeniobiorcę statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia;
 3. automatycznego wyszukania wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji;
 4. wyszukiwania według określonych kryteriów:
  • nazwy i specjalności komórki organizacyjnej świadczeniodawcy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
  • miejsca wykonywania działalności leczniczej,
  • kodu albo nazwy świadczenia opieki zdrowotnej,
  • terminu świadczenia opieki zdrowotnej;
 5. przeglądu i wydruku przez świadczeniobiorcę zaplanowanych przez niego wizyt;
 6. uwierzytelnienia świadczeniobiorców przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);
 7. dokonania przez świadczeniobiorców korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie bądź rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej;
 8. uniemożliwienia wpisania świadczeniobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 9. przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem struktur i formatów dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 4 ust. 1.

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Copyright ©2019 - Program do gabinetu lekarskiego – program dla przychodni